Algemene Voorwaarden – Light & Health Lasertherapie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Light & Health Lasertherapie (“Light & Health”). Het adres van Light & Health is Avenue Ceramique 221, 6221KX Maastricht, met het KvK-nummer 14064686.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@lightandhealth.nl of per post: Light & Health Lasertherapie, Avenue Ceramique 221, 6221KX Maastricht.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit behandelingen aanbieden om te stoppen met roken door middel van lasertherapie in combinatie met motivatiegesprekken.

Artikel 2 – Betalingen

De aanbetaling van onze dienst staat op onze website aangegeven. U betaalt deze via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice. Het restant van het totaalbedrag voldoet u op de dag van behandeling.

Indien u via e-mail of telefoon bij ons boekt zult u een offerte ontvangen.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Light & Health en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.lightandhealth.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer u een behandeling bij ons boekt of wanneer u akkoord geeft op onze factuur indien u via telefoon e-mail een behandeling boekt.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Light & Health gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als u gegevens verstrekt aan Light & Health, mag Light & Health ervan uitgaan dat deze kloppen en zal de offerte hierop gebaseerd ijn.

Artikel 5 – Prijs

 1. Light & Health mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Light & Health genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

Artikel 7 – Derden

Light & Health mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 – Uitvoering opdracht

 1. Light & Health zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Light & Health verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Light & Health om de opdracht uit te voeren.

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding

 1. Light & Health mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Light & Health mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Light & Health dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 10 – Tussentijdse opzegging

1.    Light & Health mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

2. De opdrachtnemer, de klant, kan de boeking annuleren met de volgende voorwaarden:

 1. Tot 10 werkdagen voor de behandeling kan omboekenen nog kosteloos,
 2. Tot vijf werkdagen omboeken tegen een administratie vergoeding van € 25,=.
 3. Annuleringen korter dan vijf werkdagen voor de boeking zijn niet meer restitueerbaar.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Light & Health hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Light & Health kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 7 dagen dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 12 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Light & Health die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Light & Health is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Light & Health.
 2. Light & Health is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Light & Health is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Light & Health.

Artikel 14 – Privacy Statement

Light & Health beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 15 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Light & Health is één jaar.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Light & Health alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Light & Health zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Light & Health optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Light & Health niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 17 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 20 – Bevoegde rechter

Rechtbank Limburg.